KLACHTENPROCEDURE

Voor het afhandelen van klachten geldt de volgende procedure:

Indienen van de klacht

 • Centrum Sebregts draagt er zorg voor dat een klacht zowel mondeling als schriftelijk bij haar ingediend kan worden. De klacht kan zowel betrekking hebben op de docent van Centrum Sebregts als op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van Centrum Sebregts werkzaamheden ten behoeve van studenten van Centrum Sebregts hebben verricht.
 • Indien de klacht schriftelijk wordt ingediend, dient deze duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van het standpunt van de klager.
 • De klager krijgt binnen 4 weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging is de datum opgenomen waarop de klacht is ingediend, een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en de datum waarop deze feiten zich hebben afgespeeld.

Behandeling van de klacht

 • De klacht wordt niet in behandeling genomen wanneer deze Centrum Sebregts niet betreft. Centrum Sebregts zal de klager in dat geval doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.
 • Als de klacht betrekking heeft op een situatie die meer dan 3 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden, zal de klacht ook niet in behandeling worden genomen. De klager zal hiervan binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis worden gesteld.
 • Klachten die anoniem worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Afhandeling van de klacht

 • De behandeling van de klacht geschiedt in eerste instantie door de persoon waarop de klacht betrekking heeft, ervan uitgaande dat een goed gesprek met toelichting van beider standpunten zal leiden tot een oplossing van het conflict.
 • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 • Als de opbrengst van het gesprek niet naar tevredenheid van de klager is, dan kan de klacht afgehandeld worden door de beroepsvereniging, t.w. de Nederlandse Vereniging Acupunctuur of de ZHONG.
 • In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft, toegezonden door de klachtcommissie.
 • De klacht wordt door de klachtencommissie binnen 4 weken afgehandeld. Mocht deze termijn niet worden gehaald, omdat er meer onderzoek nodig is, dan wordt de klager hiervan binnen de termijn van 4 weken van op de hoogte gesteld. Het uitstel wordt schriftelijk toegelicht en er wordt een indicatie gegevens van wanneer met verwacht wel een uitspraak te kunnen doen.
 • De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

 • Het oordeel van de beroepsinstanties is bindend voor Centrum Sebregts. Eventuele consequenties zullen door ons snel worden afgehandeld.
 • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende een periode van 5 jaar bewaard.