VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor alle masterclasses van Centrum Sebregts.

Artikel 1 – Definities

 • Inschrijving: Een door de student ingestuurde en door Centrum Sebregts bevestigde aanmelding voor deelname aan een masterclass waarmee sprake is van een overeenkomst tussen de student en Centrum Sebregts. 
 • Aanmelddatum: De datum waarop de student zich heeft ingeschreven voor de masterclass. 
 • Aanvangsdatum: De datum waarop de masterclass gegeven wordt.
 • Studieduur: De duur van de masterclass zoals vermeld is in de informatie bij de masterclass. 
 • Student: natuurlijk persoon die bij Centrum Sebregts een masterclass volgt. 
 • Opleidingsmateriaal: Leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een opleiding. 
 • Masterclass: Een door Centrum Sebregts verzorgde bij-/nascholing.

Artikel 2 – Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de masterclass en/of van het opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van deze masterclass. 
 2. De volgende gegevens zijn vermeld bij het aanbod:
  1. inhoud van de masterclass 
  2. datum/data van de masterclass
  3. doelgroep 
  4. vereiste voorkennis en toelatingseisen 
  5. kosten van de masterclass 
  6. studiebelasting 
  7. stand van zake m.b.t. accreditatie 
 1. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen de student en Centrum Sebregts nadrukkelijk bekendgemaakt aan de student en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de student met Centrum Sebregts sluit.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Door zich in te schrijven voor de masterclass gaat de student met Centrum Sebregts een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de student zich akkoord met de algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden zoals hier vermeld is. 
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de student Centrum Sebregts heeft bereikt en Centrum Sebregts het ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt na inschrijving per e-mail en wordt binnen 10 werkdagen verstuurd samen met de factuur.

Artikel 4 – Kosten

 1. De kosten van de masterclass en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld bij de masterclass.
 2. De betalingswijze en het eventueel aantal betalingstermijnen staan vermeld in de algemene voorwaarden artikel 5.

Artikel 5 – Betaling

 1. De betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de masterclass bij Centrum Sebregts binnen te zijn.
 2. Wanneer het bedrag in termijnen kan worden voldaan, staat dit bij de beschrijving van de masterclass en op het inschrijvingsformulier aangegeven. U ontvangt dan een factuur van Centrum Sebregts waarop de betalingstermijnen staan aangegeven.
 3. Nadat Centrum Sebregts de betaling van de student heeft ontvangen, wordt de student aan de presentielijst van de masterclass toegevoegd. 
 4. De student is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Centrum Sebregts stuurt de student daarop een betalingsherinnering, waarna de student binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de student ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Centrum Sebregts bij de student een herinneringstoeslag van € 15,- in rekening brengen. 
 5. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de student.

Artikel 6 – Annuleringsvoorwaarden

 1. De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. Wanneer de masterclass binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt de student ermee in dat die afziet van de bedenktijd. Annuleren kan alleen schriftelijk (brief, email). 
 2. Annuleren is kosteloos tot 8 weken (=56 dagen) voor aanvang. Bij annuleren  4 weken (=28 dagen) voor aanvang van de masterclass is de student 25% van het bedrag van de masterclass verschuldigd. Bij annulering 4 tot 2 weken (=28 tot 14 dagen) voor aanvang van de masterclass is de student 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken (=14 dagen) voor aanvang van de datum van de masterclass of nadat de masterclass is begonnen is de student 100% van het cursusgeld verschuldigd.
  De student mag een vervanger sturen als hij/zij zelf is verhinderd. De student geeft dan de naam van de vervanger door aan het secretariaat.
 3. Bij meerdaagse masterclasses is de student het volledige bedrag verschuldigd, ook al is de student niet in staat alle dagen te volgen. Dit geldt ook wanneer de student ervoor heeft gekozen te betalen in termijnen. 
 4. Centrum Sebregts behoudt zich het recht voor om een masterclass te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Centrum Sebregts zal de studente die zich al hebben ingeschreven, tijdig aangeven dat de kans bestaat dat zij hiertoe zal moeten overgaan. De definitieve beslissing zal uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de masterclass worden gecommuniceerd. 
 5. Mocht Centrum Sebregts genoodzaakt zijn een cursus te annuleren dan krijgt u het evt. betaalde bedrag binnen 5 werkdagen terug. De student wordt per email tevens op de hoogte gebracht. Een annulering is pas van kracht, nadat deze door Centrum Sebregts per email is bevestigd met bijbehorende creditfactuur. Mocht de student deze annuleringsbevestiging niet binnen 10 dagen van Centrum Sebregts hebben ontvangen na het versturen van uw annuleringsmail, dan neemt de student zelf contact op met het secretariaat.

Artikel 7 – Accreditatie

 1. Beroepsverenigingen stellen het volgen van nascholingen/masterclasses verplicht voor registratie. De masterclasses van Centrum Sebregts  worden ter accreditatie aangeboden aan de NVA en Zhong. In het overzicht van masterclasses op de website van staat per masterclass vermeld of deze geaccrediteerd is. Deze informatie is ook op de websites van de beroepsverenigingen terug te vinden.
 2. Centrum Sebregts is niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen van een accreditatie als een vakvereniging nog geen accreditatie heeft verleend op het moment dat een lid van een vakvereniging zich voor een masterclass inschrijft. Centrum Sebregts geeft bij iedere masterclass altijd de actuele stand van het verkrijgen van de accreditaties aan op de website. 

Artikel 8 – Uitvoering van het onderwijs

 1. Tijdens de masterclass krijgt de student zoveel persoonlijke begeleiding en onderwijskundige support als deze nodig heeft. De student kan zowel administratieve als inhoudelijke vragen telefonisch of per email stellen. Het secretariaat is op werkdage telefonisch bereikbaar van 08.00-17.00 uur op het nummer 0031 6 28 64 60 48.
 2. Er zijn geen examens bij de aangeboden masterclasses van Centrum Sebregts. 
 3. De (gehele) presentatie wordt pas na de masterclass ter beschikking gesteld.
 4. Na de masterclass wordt er een evaluatieformulier verstrekt waarop de studenten de masterclass m.b.t. inhoud en docent kunnen evalueren. 
 5. Mocht de student de dagindeling en mededelingen drie dagen voor aanvang van de masterclass nog niet hebben ontvangen, dan dient hij/zij uiterlijk 3 dagen voor aanvang per mail (info@centrumsebregts.nl) of telefonisch (+31 6 28 64 60 48) contact op te nemen met Centrum Sebregts zodat wij er tijdig voor kunnen zorgen dat de student alsnog de benodigde informatie kan ontvangen.

Artikel 9 – Uitreiking certificaat

 1. Centrum Sebregts zorgt ervoor dat de studenten aan het eind van de dag in de gelegenheid zijn een presentielijst te ondertekenen. Deze presentielijst zal door Centrum Sebregts 3 jaar lang bewaard worden en op verzoek aan de beroepsverenigingen worden gestuurd als bewijs van deelname.
 2. De student ontvangt binnen 7 werkdagen na afloop van de masterclass digitaal een deelname certificaat.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door Centrum Sebregts geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Centrum Sebregts.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Centrum Sebregts is beperkt tot maximaal het door de student betaalde lesgeld. 
 2. Centrum Sebregts behoudt zich het recht voor de student in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Studenten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de masterclass. 
 3. Al het opleidingsmateriaal van Centrum Sebregts, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de masterclass, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Centrum Sebregts ontwikkeld en/of samengesteld. Centrum Sebregts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de masterclass, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Centrum Sebregts.