PRIVACY

Centrum Sebregts respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Centrum Sebregts kunt toevertrouwen. Tijdens uw contacten met Centrum Sebregts worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’. Alle info over welke persoonsgegevens Centrum Sebregts verwerkt en hoe wij hier op een correcte manier mee omgaat, kunt u hieronder terugvinden.

Privacy statement & policy
Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Centrum Sebregts van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website en andere producten en diensten van Centrum Sebregts, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Centrum Sebregts verwerkte persoonsgegevens. Centrum Sebregts behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Centrum Sebregts terugvinden.

Persoonsgegevens in het bezit van Centrum Sebregts
De volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Centrum Sebregts verzameld en verwerkt worden:

  • Gegevens die u rechtstreeks aan Centrum Sebregts verstrekt;
  • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, beroep of opleiding, beroepsvereniging waarbij u bent aangesloten, of u gebruik wenst te maken van betaling in termijnen, akkoord met de annuleringsvoorwaarden (ja/nee), akkoord met het ontvangen van de mailing van Centrum Sebregts (ja/nee);
  • Klachten of feedback omtrent uw ervaring met Centrum Sebregts, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
  • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via Centrum Sebregts (mobiele) website;
  • Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) website of rechtstreeks aan Centrum Sebregts verzonden emails;
  • Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) website van Centrum Sebregts, kan de volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, gegevens die u zelf invoert op de website en andere gegevens waar u Centrum Sebregts toegang toe verleend heeft.

Verwerking van de persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Centrum Sebregts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het inschrijven voor een masterclass), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen;
  • Het kunnen versturen van mailingen, nadat u daar toestemming voor heeft verleend, waarbij u bij iedere mailing die wordt verstuurd de gelegenheid geboden krijgt zich uit de mailinglijst uit te schrijven;
  • Het kunnen verstrekken van informatie aan beroepsverenigingen waartoe Centrum Sebregts wettelijk verplicht is (zoals de door u op iedere bijgewoonde dag ondertekende presentielijst;
  • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, serviceberichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten.

Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden Centrum Sebregts deelt uw persoonlijke informatie met Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken – u kunt meer lezen over hoe Google uw persoonlijke gegevens hier gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt zich hier ook voor Google Analytics afmelden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Centrum Sebregts uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Centrum Sebregts zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Uw rechten
U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Centrum Sebregts van u verwerkt. U heeft tevens recht op wisseling van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de dienstverlening van Centrum Sebregts) en tegen het opstellen van uw profiel. Hiertoe kan u contact opnemen met Centrum Sebregts via de contactinformatie zoals vermeld op de website. U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: autoriteit persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging van de gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Centrum Sebregts alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.
Internet-datatransmissies, zowel bekabeld als draadloos, kunnen echter niet gegarandeerd 100% veilig zijn, en als gevolg daarvan kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons stuurt, inclusief persoonlijke gegevens, niet volledig garanderen; dienovereenkomstig erkent u dat u dit op eigen risico doet.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens
Centrum Sebregts zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Centrum Sebregts met betrekking tot deze gegevens en met de persoonlijke werkwijze van Centrum Sebregts om correct vragen van studenten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Privacy contactformulier
De gegevens die u invult op het contactformulier op de website worden uitsluitend gebruikt om contact met u te zoeken naar aanleiding van uw vraag of verzoek. Dit kan telefonisch of per mail zijn.

Privacy nieuwsbrief
De gegevens die u invult op het formulier voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief naar het door u ingevulde mailadres.

Hosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van bHosted.
bHosted verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. bHosted heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. bHosted is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. bHosted heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Mailhosting
De praktijk maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van bHosted. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en haar gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. bHosted heeft geen toegang tot ons postvak en zij behandelt al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

De e-mail wordt doorgestuurd naar een Gmail-account van het Amerikaanse bedrijf Google. De informatie wordt dus overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De praktijk heeft hier geen invloed op.

Voor wat betreft cookies:
De praktijk maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De praktijk gebruikt cookies om het inloggen op de website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten,

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan de praktijk u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De praktijk gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De praktijk hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.